അടക്കുക

രേഖകൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കോവിഡ് -19 നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ – ഇളവ് കൂടാതെ, 5 ആഗസ്റ്റ് -2021 മുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 04/08/2021 കാണുക (590 KB)
C2-78283/16/DCEKM – എരൂർ റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അഡീഷണൽ അക്ക്വിസിഷൻ തിരുത്തല്‍ വിജ്ഞാപനം 30/07/2021 കാണുക (108 KB)
C5-2977/19/DCEKM – മൂവാറ്റുപുഴ പി.ഓ. റോഡ് മുതൽ പേട്ട വരെയുള്ള റോഡ് വികസനം – ഫാറം നമ്പർ 7വിജ്ഞാപനം 30/07/2021 കാണുക (175 KB)
C6-3031/20 – പൈങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധ ജല വിതരണ പദ്ധതി – SIA അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് – സെക്ഷൻ 6(1) പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 02/08/2021 കാണുക (5 MB)
വാട്ടർ മെട്രോ – ഗസറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ 2 22/07/2021 കാണുക (180 KB)
വാട്ടർ മെട്രോ – ഗസറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ 14/07/2021 കാണുക (229 KB)
2021 ജൂലൈ 28 മുതൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ വിശദാംശങ്ങൾ 28/07/2021 കാണുക (8 MB)
C6-3031/20 – കരുമലൂർ, കുന്നുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധ ജല വിതരണ പദ്ധതി – SIA കരട് റിപ്പോർട്ട് – RFCTLARR Rules 13(2) പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 22/07/2021 കാണുക (896 KB)
2021 ജൂലൈ 21 മുതൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ വിശദാംശങ്ങൾ 21/07/2021 കാണുക (2 MB)
പൈങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധ ജല വിതരണ പദ്ധതി – SIA കരട് റിപ്പോർട്ട് – സെക്ഷൻ 4(2)പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 19/07/2021 കാണുക (6 MB)