അടക്കുക

രേഖകൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

രേഖകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
2021 ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ WIPR വിശദാംശങ്ങൾ 25/08/2021 കാണുക (487 KB)
C2-2381/19- അറ്റ് ലാന്റിസ് റെയില്‍വേ ഓവര്‍ ബ്രിഡ്ജ് എറണാകുളം – ഫേസ് II –സമുചിത സർക്കാർ ഉത്തരവ് 25/08/2021 കാണുക (94 KB)
C2-2381/19- അറ്റ് ലാന്റിസ് റെയില്‍വേ ഓവര്‍ ബ്രിഡ്ജ് എറണാകുളം – ഫേസ് II –വിദഗ്ദ്ധസമിതി റിപ്പോർട്ട് 13/08/2021 കാണുക (814 KB)
C2-3783/20/DCEKM – ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി അയ്യമ്പുഴ – കൊച്ചി ബെംഗളൂരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 25/08/2021 കാണുക (2 MB)
അങ്കമാലി-കൊച്ചി-എയർപോർട്ട് ബൈപാസ്-ഫോം -4 ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 03/08/2021 കാണുക (89 KB)
C7-9221/17 വൈപ്പിൻ ഫിഷ്ലാന്റിലേക്കുള്ള വഴി -പൊന്നുംവില-ഫോറം-4 ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 09/08/2021 കാണുക (117 KB)
SN ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ വയഡക്റ്റ് നിർമ്മാണവും തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണവും – LA നടപടി- അറിയിപ്പ് 04/08/2021 കാണുക (308 KB)
പെരുമ്പാവൂർ ബൈപാസ് റോഡ് നിർമ്മാണം -ഒന്നാം ഘട്ടം – ആർ.ആർ പാക്കേജ് 06/08/2021 കാണുക (1 MB)
കോവിഡ് -19 നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ – ഇളവ് കൂടാതെ, 5 ആഗസ്റ്റ് -2021 മുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 04/08/2021 കാണുക (590 KB)
C2-78283/16/DCEKM – എരൂർ റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അഡീഷണൽ അക്ക്വിസിഷൻ തിരുത്തല്‍ വിജ്ഞാപനം 30/07/2021 കാണുക (108 KB)