അടക്കുക

ആലുവ താലൂക്ക്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തിരയുക

ആലുവ താലൂക്ക്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ഫോൺ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
തഹസിൽദാർ ആലുവ തഹസിൽദാർ 0484-2624052 തഹസിൽദാർ ആലുവ
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആലുവ(പടിഞ്ഞാറ്) വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613703 0484-2624750 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആലുവ(പടിഞ്ഞാറ്)
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആലുവ(കിഴക്ക്) വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613702 0484-2637811 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആലുവ(കിഴക്ക്)
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അങ്കമാലി വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613707 0484-2458109 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അങ്കമാലി
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അയ്യമ്പുഴ വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613715 0484-2696114 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അയ്യമ്പുഴ
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചോവാര വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613704 0484-2601100 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചോവാര
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചെങ്ങമനാട് വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613705 0484-2609535 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചെങ്ങമനാട്
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചൂർണിക്കര വില്ലേജ് ഓഫീസർ 0484-2627628 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചൂർണിക്കര
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കറുകുറ്റി വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613708 0484-2612535 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കറുകുറ്റി
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കീഴ്മാട് വില്ലേജ് ഓഫീസർ - വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കീഴ്മാട്