അടക്കുക

ആലുവ താലൂക്ക്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തിരയുക

ആലുവ താലൂക്ക്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ഫോൺ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കാലടി വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613712 0484-2461262 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കാലടി
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മൂക്കന്നൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613714 0484-2616563 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മൂക്കന്നൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മലയാറ്റൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613711 0484-2468249 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മലയാറ്റൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മാട്ടൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613716 0484-2464784 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മാട്ടൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മഞ്ഞപ്ര വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613710 0484-2692545 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മഞ്ഞപ്ര
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, നെടുമ്പാശ്ശേരി വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613706 0484-2476872 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, നെടുമ്പാശ്ശേരി
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പാറക്കടവ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613709 0484-2470600 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പാറക്കടവ്
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തുറവൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613713 0484-2617054 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തുറവൂർ