അടക്കുക

കൊച്ചി താലൂക്ക്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തിരയുക

കൊച്ചി താലൂക്ക്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ഫോൺ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
തഹസിൽദാർ കൊച്ചി തഹസിൽദാർ 0484-2215559 തഹസിൽദാർ കൊച്ചി
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചെല്ലാനം വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613907 0484-2249555 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ചെല്ലാനം
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇടക്കൊച്ചി വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613909 0484-2327476 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇടക്കൊച്ചി
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എടവനക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613913 0484-2506820 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എടവനക്കാട്
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എളംകുന്നപ്പുഴ വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613910 0484-2493320 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എളംകുന്നപ്പുഴ
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഫോർട്ട് കൊച്ചി വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613902 0484-2218677 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഫോർട്ട് കൊച്ചി
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുഴുപ്പിള്ളി വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613914 0484-2480585 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുഴുപ്പിള്ളി
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുമ്പളങ്ങി വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613906 0484-2240111 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കുമ്പളങ്ങി
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മട്ടാഞ്ചേരി വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613903 0484-2225006 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മട്ടാഞ്ചേരി
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, നായരമ്പലം വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613912 0484-2493769 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, നായരമ്പലം