അടക്കുക

കൊച്ചി താലൂക്ക്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തിരയുക

കൊച്ചി താലൂക്ക്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ഫോൺ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഞാറക്കൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613911 0484-2495727 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഞാറക്കൽ
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പള്ളുരുത്തി വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613905 0484-2236981 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പള്ളുരുത്തി
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പുതുവൈപ്പ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613916 0484-2493701 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പുതുവൈപ്പ്
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പള്ളിപ്പുറം വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613915 0484-2480521 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പള്ളിപ്പുറം
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, രാമേശ്വരം വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613904 0484-2237028 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, രാമേശ്വരം
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തോപ്പുംപടി വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613908 0484-2225004 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, തോപ്പുംപടി