അടക്കുക

മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്ക്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തിരയുക

മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്ക്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ഫോൺ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
തഹസിൽദാർ മുവാറ്റുപുഴ തഹസിൽദാർ 0485-2832313 തഹസിൽദാർ മുവാറ്റുപുഴ
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അരക്കുഴ വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613517 0485-2255310 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, അരക്കുഴ
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇലഞ്ഞി വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613518 0485-2225885 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ഇലഞ്ഞി
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എനനെല്ലൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613507 0485-2282944 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, എനനെല്ലൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കല്ലൂർക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613508 0485-2288220 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കല്ലൂർക്കാട്
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കൂത്താട്ടുകുളം വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613516 0485-2253724 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കൂത്താട്ടുകുളം
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മഞ്ചല്ലൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613509 0485-2263377 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മഞ്ചല്ലൂർ
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മാറാടി വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613502 0485-2833803 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മാറാടി
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മുവാറ്റുപുഴ വില്ലേജ് ഓഫീസർ 0485-2263378 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മുവാറ്റുപുഴ
വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മേമുറി വില്ലേജ് ഓഫീസർ 8547613513 0485-2272879 വില്ലേജ് ഓഫീസ്, മേമുറി