അടക്കുക

കോവിഡ്19 ഓർഡർ

Filter Document category wise

തിരയുക

കോവിഡ്19 ഓർഡർ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
GO Rt 2744 2021 തീയതി 07 12 2021 അനുബന്ധം _ അന്തർദേശീയ ആഗമനത്തിനായി യാത്രാ നിരീക്ഷണം നൽകൽ -കോവിഡ് -19 സംബന്ധിച്ച് 07/12/2021 കാണുക (284 KB)
2021 ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ WIPR വിശദാംശങ്ങൾ 25/08/2021 കാണുക (487 KB)
കോവിഡ് -19 നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ – ഇളവ് കൂടാതെ, 5 ആഗസ്റ്റ് -2021 മുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 04/08/2021 കാണുക (590 KB)
സംസ്ഥാനത്തെ അടച്ചിടൽ – 2021 ജൂൺ 17 മുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൽ 15/06/2021 കാണുക (225 KB)
സംസ്ഥാനത്ത് അടയ്ക്കൽ 2021 മെയ് 31 മുതൽ ജൂൺ 9 വരെ – അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ 03/06/2021 കാണുക (238 KB)
31 മെയ് 2021 മുതൽ ജൂൺ 9 വരെ – അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (3) 31/05/2021 കാണുക (181 KB)
2021 മെയ് 31 മുതൽ 2021 ജൂൺ 9 വരെ – അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ 29/05/2021 കാണുക (99 KB)
31 മെയ് 2021 മുതൽ 921 ജൂൺ 9 വരെ – അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (2) 29/05/2021 കാണുക (118 KB)
അടച്ചിടൽ ഇളവുകൾ 28/05/2021 കാണുക (231 KB)
അടച്ചിടൽ ഇളവുകൾ 25/05/2021 കാണുക (215 KB)