അടക്കുക

കോവിഡ്19 ഓർഡർ

Filter Document category wise

തിരയുക

കോവിഡ്19 ഓർഡർ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
സംസ്ഥാനത്തെ അടച്ചിടൽ – 2021 ജൂൺ 17 മുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൽ 15/06/2021 കാണുക (225 KB)
സംസ്ഥാനത്ത് അടയ്ക്കൽ 2021 മെയ് 31 മുതൽ ജൂൺ 9 വരെ – അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ 03/06/2021 കാണുക (238 KB)
31 മെയ് 2021 മുതൽ ജൂൺ 9 വരെ – അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (3) 31/05/2021 കാണുക (181 KB)
2021 മെയ് 31 മുതൽ 2021 ജൂൺ 9 വരെ – അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ 29/05/2021 കാണുക (99 KB)
31 മെയ് 2021 മുതൽ 921 ജൂൺ 9 വരെ – അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (2) 29/05/2021 കാണുക (118 KB)
അടച്ചിടൽ ഇളവുകൾ 28/05/2021 കാണുക (231 KB)
അടച്ചിടൽ ഇളവുകൾ 25/05/2021 കാണുക (215 KB)
വിപുലീകരണം അടച്ചിടൽ 21/05/2021 കാണുക (321 KB)
2021 മെയ് 8 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് അടയ്ക്കൽ 11/05/2021 കാണുക (342 KB)
2021 മെയ് 16 മുതൽ 2021 മെയ് 23 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം ഘട്ട അടയ്ക്കൽ 14/05/2021 കാണുക (324 KB)