അടക്കുക

കോവിഡ്19 ഓർഡർ

Filter Document category wise

തിരയുക

കോവിഡ്19 ഓർഡർ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
വിപുലീകരണം അടച്ചിടൽ 21/05/2021 കാണുക (321 KB)
2021 മെയ് 8 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് അടയ്ക്കൽ 11/05/2021 കാണുക (342 KB)
2021 മെയ് 16 മുതൽ 2021 മെയ് 23 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം ഘട്ട അടയ്ക്കൽ 14/05/2021 കാണുക (324 KB)
നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ – 2021 മെയ് 8 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് – പരിഷ്കാരങ്ങൾ 10/05/2021 കാണുക (266 KB)
നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ – 2021 മെയ് 8 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് – പരിഷ്കാരങ്ങൾ 08/05/2021 കാണുക (320 KB)
നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ – 2021 മെയ് 8 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് – പരിഷ്കാരങ്ങൾ 07/05/2021 കാണുക (273 KB)
നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ – 2021 മെയ് 8 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് 06/05/2021 കാണുക (259 KB)