അടക്കുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C3-10353/2021/DCEKM-പന്നക്കാട്-തുരുത്തു പാലം അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 16/01/2024 കാണുക (2 MB)
C5-5805/2020/DCEKM – കുമ്പളങ്ങി-കെൽട്രോൺ ഫെറി പാലം 19(1) കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ വിജ്‍ഞാപനം 19/01/2024 കാണുക (96 KB)
C3-10353/2021/DCEKM-പന്നക്കാട്-തുരുത്തു പാലം അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം – കരട് റിപ്പോർട്ട് 05/12/2023 കാണുക (690 KB)
C4-2896/22 തീരദേശ ഹൈവേ 4(1) അറിയിപ്പ് 16/01/2024 കാണുക (121 KB)
LA – IURWTS പ്രോജക്റ്റ് – മുട്ടാർ – STA -11(1) അറിയിപ്പ് 12/01/2024 കാണുക (187 KB)
LA – IURWTS പ്രോജക്ട് – മുട്ടാർ – STA – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 14/12/2023 കാണുക (70 KB)
C5-2977/2019/DCEKM – എം.സി. റോഡ് വികസനം -19(1) ദീർഘിപ്പിക്കൽ വിജ്‍ഞാപനം 14/12/2023 കാണുക (82 KB)
C5-68448/2012/DCEKM – വടുതല-പേരണ്ടൂർ പാലം നിർമ്മാണം -19(1) ദീർഘിപ്പിക്കൽ വിജ്‍ഞാപനം 12/12/2023 കാണുക (82 KB)
C6-10574/2021/DCEKM-പിഴല-ചെറിയ കടമക്കുടി പാലം – സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം – കരട് റിപ്പോർട്ട് 05/12/2023 കാണുക (2 MB)
C6-10593/2021/DCEKM – നെട്ടൂർ -മരട് മാർക്കറ്റ് പാലം നിർമ്മാണം – 6(1) വിജ്‍ഞാപനം 02/12/2023 കാണുക (100 KB)