അടക്കുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

പൊതു കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C5-5230/2023/DCEKM –മണിക്കിണര്‍ പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിര്‍മ്മാണം -വിദഗ്ദസമിതി റിപ്പോ൪ട്ട് & സമുചിത ഗവ. ഉത്തരവ് 28/10/2023 കാണുക (95 KB)
C6-10574//2021/DCEKM – പിഴല-ചെറിയ കടമക്കുടി പാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമാണം -അപ്രോച് റോഡ് നി൪മ്മാണം – 4(1) വിജ്‍ഞാപനം 26/10/2023 കാണുക (90 KB)
C8-5510/2023/DCEKM –നെല്ലാപ്പാറ- മടക്കത്താനം റോഡ് വികസനം -വിദഗ്ദസമിതി റിപ്പോ൪ട്ട് & സമുചിത ഗവ. ഉത്തരവ് 19/10/2023 കാണുക (204 KB)
C4-9138/22-കുരീക്കാട് ROB –SIA പഠന റിപ്പോർട്ട് – സമുചിത ഗവണ്മെന്റ് പരിശോധിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് 22/10/2023 കാണുക (602 KB)
Gazette No. 3431dtd 21.10.2023– C2/6137/2020 നായരമ്പലം ഹെർബെർട് -പാലം 11(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച് 21/10/2023 കാണുക (117 KB)
Gazette No. 3316 dtd 11.10.2023– C1-2101/19 വടുതല റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാലം 19(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് 11/10/2023 കാണുക (145 KB)
C6-6439/21/DCEKM –കോട്ടുവളളി- ചെമ്മായം അപ്രോച്ച് റോഡ് വിദഗ്ദസമിതി റിപ്പോ൪ട്ട് & സമുചിത ഗവ. ഉത്തരവ് 10/10/2023 കാണുക (85 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (105 KB)
ഗസറ്റ് നം.3290 തീയതി 07.10.2023-പന്നക്കാട്-തുരുത്തു പാലം അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ചു 4(1) വിജ്ഞാപനം 07/10/2023 കാണുക (108 KB)
ഗസറ്റ് നം. 3088 തീയതി 20.09.2023 – അങ്കമാലി- കൊച്ചി എയര്‍പോര്‍ട്ട് ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം – പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 20/09/2023 കാണുക (81 KB)
ഗസറ്റ് നം. 2754തീയതി 21.08.2023-പുറയാർ ആർ .ഒ .ബി നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ചു 19(1) വിജ്ഞാപനം 21/08/2023 കാണുക (80 KB)