അടക്കുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
എറണാകുളം ജില്ല – കൊച്ചി മെട്രോ സൗത്ത് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം- ആർ & ആർ പാക്കേജ് അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 27/12/2019 കാണുക (252 KB)
ജെ‌എൽ‌എൻ സ്റ്റേഡിയം പാലരിവട്ടം റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ് 20/12/2019 കാണുക (38 KB)
തുറമുഖ-എയർപോർട്ട് റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ് 20/12/2019 കാണുക (36 KB)
വടക്കേക്കോട്ട സ്റ്റേഷനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 17/12/2019 കാണുക (315 KB)
ഗസറ്റിലെ തിരുത്തൽ C12-1100 / 2019 – തീയതി: 11-2-2019 08/08/2019 കാണുക (220 KB)
ജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്‌റ്റേടിയം – കാക്കനാട് – ബെനിഫിഷ്യറി ലിസ്റ്റ് 25/10/2019 കാണുക (1 MB)
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് വടക്കേക്കോട്ട സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് 01/10/2019 കാണുക (215 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (215 KB)
ഇടപ്പള്ളി മെട്രോസ്റ്റേഷൻ അഡീഷണൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 27/09/2019 കാണുക (295 KB)
സൗത്ത് സ്റ്റേഷൻ RHS നിർമ്മാണം 17/09/2019 കാണുക (295 KB)
വൈറ്റില്ല – പേട്ട പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പ്രസിദ്ധീകരണം 23/07/2019 കാണുക (187 KB)