അടക്കുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
IURWTS പ്രോജക്റ്റ് – പേരണ്ടൂർ – STP നിർമ്മാണം – 11(1) അറിയിപ്പ് 12/01/2024 കാണുക (649 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (77 KB)
JLN സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് – 2 സ്റ്റേഷൻ – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – അറിയിപ്പ് 03/11/2023 കാണുക (2 MB)
ഘട്ടം -2 – ജെഎൽഎൻ സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെ – 9 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – എസ്ഐഎ റിപ്പോർട്ട് – സർക്കാർ ഉത്തരവ് 21/10/2023 കാണുക (1 MB)
ജെ.എൽ.എൻ. സ്റ്റേഷൻ മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് – 11(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച് 31/10/2023 കാണുക (573 KB)
പദ്ധതി IURWTS – മുട്ടാർ STPA – ഭൂമി ആവശ്യകത 04/08/2023 കാണുക (165 KB)
JLN സ്റ്റേഡിയത്തിനും ഇൻഫോ പാർക്കിനും ഇടയിലുള്ള മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾക്കായുള്ള സോഷ്യൽ ഇംപാക്ട് അസസ്‌മെന്റ് പഠനം 19/06/2023 കാണുക (1 MB)
പാലാരിവട്ടം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള കൊച്ചി മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനം കരട് റിപ്പോർട്ട് 08/05/2023 കാണുക (946 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്ട് – ജെ.എൽ.എൻ. സ്റ്റേഡിയം മുതൽ പാലാരിവട്ടം വരെയുള്ള റോഡ് വികസനം – പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 20/04/2023 കാണുക (166 KB)
ജെ.എൽ.എൻ സ്റ്റേഡിയം മുതൽ പാലാരിവട്ടം ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡ് വികസനം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രഖ്യാപനം 20/04/2023 കാണുക (264 KB)
കൊച്ചി മെട്രോ 9 സ്റ്റേഷനുകൾക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന യൂണിറ്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന വിജ്ഞാപനം 21/03/2023 കാണുക (1 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (2 MB)