അടക്കുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
പാലാരിവട്ടം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള കൊച്ചി മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനം കരട് റിപ്പോർട്ട് 08/05/2023 കാണുക (946 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്ട് – ജെ.എൽ.എൻ. സ്റ്റേഡിയം മുതൽ പാലാരിവട്ടം വരെയുള്ള റോഡ് വികസനം – പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 20/04/2023 കാണുക (166 KB)
ജെ.എൽ.എൻ സ്റ്റേഡിയം മുതൽ പാലാരിവട്ടം ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡ് വികസനം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രഖ്യാപനം 20/04/2023 കാണുക (264 KB)
കൊച്ചി മെട്രോ 9 സ്റ്റേഷനുകൾക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന യൂണിറ്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന വിജ്ഞാപനം 21/03/2023 കാണുക (1 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (2 MB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്ട് – ജെ.എൽ.എൻ. സ്റ്റേഡിയം മുതൽ പാലാരിവട്ടം വരെയുള്ള റോഡ് വികസനം – പുനഃ:രധിവാസത്തിനും പുഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള ആർ.ആർ. പാക്കേജ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 04/04/2023 കാണുക (110 KB)
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്ട് പൊന്നുംവില ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി – ജെ.എൽ.എൻ. സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെ യുള്ള റോഡ് വികസനം – പ്രഖ്യാപനം ഭേദഗതി വരുത്തിയത് പ്രസിദ്ധപ്പെത്തുന്നത് 25/03/2023 കാണുക (58 KB)
ഘട്ടം 1 ബി എസ്എൻ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ വയഡക്ട് നിർമ്മാണം, തൃപ്പൂണിത്തുറ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ 11 (1) വിജ്ഞാപനം 28/06/2021 കാണുക (4 MB)
ഘട്ടം 1 ബി എസ്എൻ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ വയഡക്ട് നിർമ്മാണം, തൃപ്പൂണിത്തുറ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ 4 (1) വിജ്ഞാപനം 28/12/2020 കാണുക (647 KB)
ഘട്ടം 1 ബി എസ്എൻ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ വയഡക്ട് നിർമ്മാണം, തൃപ്പൂണിത്തുറ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ 19 (1) പ്രഖ്യാപനം 23/09/2021 കാണുക (2 MB)
പൊന്നും വില ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി – ഫേസ് II JLNസ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള 5 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ – 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 28/03/2023 കാണുക (302 KB)