മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
വൈറ്റില്ല – പേട്ട പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പ്രസിദ്ധീകരണം 23/07/2019 കാണുക (187 KB)
സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ – റിക്യുസിഷൻ 11 (1 ) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 12/04/2019 കാണുക (1 MB)
മെട്രോ – പേട്ട – തൃപ്പൂണിത്തുറ ബസ് ബേ – 19 (1) അറിയിപ്പ് 14/03/2019 കാണുക (3 MB)
മെട്രോ – എസ്.എൻ ജങ്ഷൻ -19 (1) അറിയിപ്പിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 14/03/2019 കാണുക (1 MB)
11 (1) ജെഎൽഎൻ സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് റോഡ് വിപുലപ്പെടുത്തുന്നു 28/02/2019 കാണുക (236 KB)
സെക്ഷൻ 21 പ്രകാരം തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡു വീതി കൂട്ടുക – പബ്ലിക് നോട്ടീസ് 13/02/2019 കാണുക (2 MB)
പേട്ട തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡ് ഡി.ഡി. ഡിക്ലറേഷൻ 08/02/2019 കാണുക (2 MB)
പേട്ട – തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ അംഗീകരിച്ച പുനരധിവാസവും പുനരധിവാസ പാക്കേജും 31/01/2019 കാണുക (2 MB)
തൃപ്പൂണിത്തുറ SN ജംഗ്ഷൻ റോഡ് – പുനരധിവാസം 06/12/2018 കാണുക (220 KB)
കാക്കനാട് – ഇൻഫോപാർക്ക് എസ്ഐഎ പഠനം റിപ്പോർട്ട് 20/10/2018 കാണുക (441 KB)