അടക്കുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
വടക്കേക്കോട്ട സ്റ്റേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ആർ & ആർ പാക്കേജിന്റെ അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച്. 29/07/2020 കാണുക (2 MB)
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിക്കായി ജെ‌എൽ‌എൻ സ്റ്റേഡിയം കക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രഖ്യാപനം. 17/06/2020 കാണുക (323 KB)
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് 02/07/2020 കാണുക (1 MB)
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഇടപ്പള്ളി സ്റ്റേഷൻ ഇടനാഴി നിർമ്മാണം-വിദഗ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പ് റിപ്പോർട്ട് 27/02/2020 കാണുക (150 KB)
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഇടപ്പള്ളി സ്റ്റേഷൻ ഇടനാഴി നിർമ്മാണം 13/03/2020 കാണുക (515 KB)
കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതിയുടെ 14 ബോട്ട് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് 13/02/2020 കാണുക (403 KB)
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് ആര്‍ ആർ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ആകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 11/03/2020 കാണുക (3 MB)
നിയമത്തിന്റെ 19-ാം വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പ്രഖ്യാപന ഫോം ഡിക്ലറേഷൻ 29/02/2020 കാണുക (31 KB)
എറണാകുളം ജില്ല – കൊച്ചി മെട്രോ സൗത്ത് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം- ആർ & ആർ പാക്കേജ് അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 27/12/2019 കാണുക (252 KB)
ജെ‌എൽ‌എൻ സ്റ്റേഡിയം പാലരിവട്ടം റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ് 20/12/2019 കാണുക (38 KB)