അടക്കുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
തൈക്കൂടം സബ്സ്റ്റേഷൻ – നിർദ്ദേശം 13/04/2018 കാണുക (987 KB)
പേട്ട തൃപ്പൂണിത്തറ റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ 11(1) നിർദ്ദേശം 28/02/2018 കാണുക (4 MB)
പേട്ട തൃപ്പൂണിത്തറ റോഡ്-എസ് ഐ എ -വിദഗ്ദ്ധ പഠന റിപ്പോർട്ട് 23/01/2018 കാണുക (756 KB)
പേട്ട തൃപ്പൂണിത്തറ ബസ് ബേ -എസ് ഐ എ -വിദഗ്ദ്ധ പഠന റിപ്പോർട്ട് 23/01/2018 കാണുക (743 KB)
തൈക്കൂടം സബ് സ്റ്റേഷനും പാർക്കിങ്ങും നിർദ്ദേശ തിരുത്തൽ 15/12/2017 കാണുക (2 MB)
ചമ്പക്കര പാലത്തിന്റെ ഫോം 4 നിർദ്ദേശം 23/01/2018 കാണുക (321 KB)
പുളിഞ്ചോട് സ്റ്റേഷന്റെ കൂടുതലായുള്ള കൈവശപ്പെടുത്തൽ നിർദ്ദേശം 10/11/2017 കാണുക (886 KB)
പേട്ട – തൃപ്പൂണിത്തറ റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ -എസ് ഐ എ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 07/11/2017 കാണുക (10 MB)
വൈറ്റില -പേട്ട റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 20/10/2017 കാണുക (545 KB)
തൃപ്പൂണിത്തറ സ്റ്റേഷൻ, ബസ് ബെ- എസ് ഐ എ ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 18/08/2017 കാണുക (986 KB)