അടക്കുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
തൃപ്പൂണിത്തറ റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ – എസ് ഐ എ ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 18/08/2017 കാണുക (1 MB)
കെ എസ് ഇ ബി യുടെ കളമശ്ശേരി ഗ്രിഡ് സബ് സ്റ്റേഷനു വേണ്ടിയുള്ള 11 (1) നിർദ്ദേശം 18/08/2017 കാണുക (2 MB)
വൈറ്റില -പേട്ട റോഡ് പുനരധിവാസ പാക്കേജ് 07/09/2017 കാണുക (1 MB)
സൗത്ത് സ്റ്റേഷൻ ഇടനാഴി ഫോം 10 22/07/2017 കാണുക (367 KB)
തൈക്കൂടം ,പേട്ട സ്റ്റേഷൻ -ഗസറ്റ് ഓർഡർ 14/06/2017 കാണുക (730 KB)
സൗത്ത് സ്റ്റേഷൻ -ഇടനാഴി നിർമ്മാണം -11 (1)- ഗസറ്റ് ഓർഡർ 23/05/2017 കാണുക (605 KB)
മെട്രോ നിർദ്ദേശം -വൈറ്റില -പേട്ട റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ ആർ ആർ പാക്കേജ് 26/05/2017 കാണുക (2 MB)
പേട്ട -തൃപ്പൂണിത്തറ 4 (1)-ഗസറ്റ് ഓർഡർ 20/12/2016 കാണുക (7 MB)
വൈറ്റില-പേട്ട -ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തൽ -ആർ ആർ പാക്കേജ് 17/05/2017 കാണുക (1 MB)
പേട്ട -തൃപ്പൂണിത്തറ -4 (1) നിർദ്ദേശം 20/12/2016 കാണുക (526 KB)