അടക്കുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
വൈറ്റില-പേട്ട വിദഗ്ദ്ധ റിപ്പോർട്ട് 25/02/2017 കാണുക (188 KB)
വൈറ്റില-പേട്ട 11 -നിർദ്ദേശം 27/02/2017 കാണുക (341 KB)
മെട്രോ വൈറ്റില (കുന്നര പാർക്ക്)-പേട്ട -ജില്ലാ തല റിപ്പോർട്ട് 25/02/2017 കാണുക (493 KB)
മെട്രോ എസ് ഐ എ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 14 -ഫെബ്രുവരി -2017 (വൈറ്റില -പേട്ട റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ ) 14/02/2017 കാണുക (10 MB)
മെട്രോ ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ജനുവരി 2017 (വൈറ്റില -പേട്ട റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ ) 01/01/2017 കാണുക (926 KB)
മെട്രോ നിർദ്ദേശം -വൈറ്റില -പേട്ട റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ 20/12/2016 കാണുക (292 KB)
മെട്രോ നിർദ്ദേശം -പേട്ട -തൃപ്പൂണിത്തറ റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ 20/12/2016 കാണുക (126 KB)
മെട്രോ നിർദ്ദേശം -സ്റ്റേഷൻ ,ബസ് ബേ -പേട്ട -തൃപ്പൂണിത്തറ റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ 20/12/2016 കാണുക (67 KB)
പേട്ട തൃപ്പൂണിത്തറ ബസ് ബേ 11(1) നിർദ്ദേശം 28/02/2018 കാണുക (1,000 KB)
കളമശ്ശേരി ഗ്രിഡ് സബ് സ്റ്റേഷൻ -മുട്ടം യാർഡ് കെ എസ് ഇ ബി ഭൂഗർഭ കേബിളിങ് 28/02/2018 കാണുക (405 KB)