അടക്കുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്ട് – ജെ.എൽ.എൻ. സ്റ്റേഡിയം മുതൽ പാലാരിവട്ടം വരെയുള്ള റോഡ് വികസനം – പുനഃ:രധിവാസത്തിനും പുഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള ആർ.ആർ. പാക്കേജ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 04/04/2023 കാണുക (110 KB)
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്ട് പൊന്നുംവില ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി – ജെ.എൽ.എൻ. സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെ യുള്ള റോഡ് വികസനം – പ്രഖ്യാപനം ഭേദഗതി വരുത്തിയത് പ്രസിദ്ധപ്പെത്തുന്നത് 25/03/2023 കാണുക (58 KB)
ഘട്ടം 1 ബി എസ്എൻ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ വയഡക്ട് നിർമ്മാണം, തൃപ്പൂണിത്തുറ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ 11 (1) വിജ്ഞാപനം 28/06/2021 കാണുക (4 MB)
ഘട്ടം 1 ബി എസ്എൻ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ വയഡക്ട് നിർമ്മാണം, തൃപ്പൂണിത്തുറ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ 4 (1) വിജ്ഞാപനം 28/12/2020 കാണുക (647 KB)
ഘട്ടം 1 ബി എസ്എൻ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ വയഡക്ട് നിർമ്മാണം, തൃപ്പൂണിത്തുറ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ 19 (1) പ്രഖ്യാപനം 23/09/2021 കാണുക (2 MB)
പൊന്നും വില ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി – ഫേസ് II JLNസ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള 5 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ – 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 28/03/2023 കാണുക (302 KB)
പൊന്നും വില ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി – ഫേസ് II JLNസ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള 4 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ – 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 21/03/2023 കാണുക (218 KB)
എൽ.എ – കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ പ്രൊജക്ട് – ജെ.എൽ.എൻ സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള റോഡ് വികസനം – ആർ & ആർ പാക്കേജിൽ കൂടുതൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരവായത് 30/01/2023 കാണുക (80 KB)
ഇടപ്പള്ളി കനാൽ – വിപുലീകരണം – SIA വിദഗ്ധാഭിപ്രായം 19/10/2022 കാണുക (325 KB)
19 (1) പ്രഖ്യാപനം – വാട്ടർ മെട്രോ ബോട്ട് ടെർമിനൽ – നെട്ടൂർ 28/10/2022 കാണുക (844 KB)