അടക്കുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ

Filter Document category wise

തിരയുക

മെട്രോ കർമ്മപദ്ധതികൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
നെട്ടൂർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 28/10/2022 കാണുക (230 KB)
വാട്ടർ മെട്രോ ബോട്ട് ടെർമിനലുകൾക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ വിപുലീകരണം 29/09/2022 കാണുക (128 KB)
കൊച്ചി മെട്രോ നം 2 – സീപോർട് -എയർപോർട്ട് റോഡ് വികസനം. Extension of 11 (1 ) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 27/05/2022 കാണുക (88 KB)
വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതി, പൊന്നാരിമംഗലം ബോട്ട് ടെർമിനലിനായുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം 25/01/2022 കാണുക (217 KB)
വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതി, പൊന്നാരിമംഗലം ബോട്ട് ടെർമിനലിനായുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം 03/02/2022 കാണുക (217 KB)
സിൽവർ ലൈൻ (കെറെയിൽ) – തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് അതിവേഗ റെയിൽപാത – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനം 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 04/01/2022 കാണുക (200 KB)
വാട്ടർ മെട്രോ പൊന്നാരിമംഗലം ബോട്ട് ടെർമിനൽ സ്ഥലമെടുപ്പ് പുനരധിവാസ പാക്കേജ് 03/01/2022 കാണുക (368 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (368 KB)
കെഎംആർപി-പേട്ട-തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള LA – 11(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു 28/12/2021 കാണുക (707 KB)
കലൂർ സ്റ്റേഡിയം മുതൽ പാലാരിവട്ടം വരെയുള്ള റോഡ് വികസനം – പുനരധിവാസ പാക്കേജ് – പട്ടിക 06/12/2021 കാണുക (534 KB)
7 ബോട്ട് ജെട്ടി – ആർആർ പാക്കേജ് -അംഗീകാരം – ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ 05/11/2021 കാണുക (904 KB)