അടക്കുക

അങ്കമാലി-സാബരി റെയിൽവേ പ്രോജക്ട് – അങ്കമാലി വില്ലേജിൽ 00.0240 ഹെക്ടർ ഏറ്റെടുക്കൽ. RFCTLARR 2013 2013 ലെ സെക്ഷൻ 11 (1) പ്രകാരം ഫോം നമ്പർ 7 ൽ പ്രാഥമിക അറിയിപ്പ്. ജില്ലാ കളക്ടർ അംഗീകരിച്ചു.

അങ്കമാലി-സാബരി റെയിൽവേ പ്രോജക്ട് – അങ്കമാലി വില്ലേജിൽ 00.0240 ഹെക്ടർ ഏറ്റെടുക്കൽ. RFCTLARR 2013 2013 ലെ സെക്ഷൻ 11 (1) പ്രകാരം ഫോം നമ്പർ 7 ൽ പ്രാഥമിക അറിയിപ്പ്. ജില്ലാ കളക്ടർ അംഗീകരിച്ചു.
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
അങ്കമാലി-സാബരി റെയിൽവേ പ്രോജക്ട് – അങ്കമാലി വില്ലേജിൽ 00.0240 ഹെക്ടർ ഏറ്റെടുക്കൽ. RFCTLARR 2013 2013 ലെ സെക്ഷൻ 11 (1) പ്രകാരം ഫോം നമ്പർ 7 ൽ പ്രാഥമിക അറിയിപ്പ്. ജില്ലാ കളക്ടർ അംഗീകരിച്ചു. 14/01/2019 കാണുക (193 KB)