അടക്കുക

കാക്കനാട് വ്യാവസായിക പ്രദേശത്തിൽ വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണിയുന്ന കിണറും പമ്പ് ഹൗസും- 4 (1) നിർദ്ദേശം

കാക്കനാട് വ്യാവസായിക പ്രദേശത്തിൽ വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണിയുന്ന കിണറും പമ്പ് ഹൗസും- 4 (1) നിർദ്ദേശം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കാക്കനാട് വ്യാവസായിക പ്രദേശത്തിൽ വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണിയുന്ന കിണറും പമ്പ് ഹൗസും- 4 (1) നിർദ്ദേശം 10/03/2017 കാണുക (579 KB)