അടക്കുക

കാക്കനാട് വ്യാവസായിക പ്രദേശത്തിൽ വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണിയുന്ന കിണറും പമ്പ് ഹൗസും-അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

കാക്കനാട് വ്യാവസായിക പ്രദേശത്തിൽ വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണിയുന്ന കിണറും പമ്പ് ഹൗസും-അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കാക്കനാട് വ്യാവസായിക പ്രദേശത്തിൽ വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണിയുന്ന കിണറും പമ്പ് ഹൗസും-അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 13/03/2017 കാണുക (1 MB)