അടക്കുക

‘കുട്ടികൾക്കായുള്ള ജില്ല വെബ്പോർട്ടൽ’ പദ്ധതിയുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് യോഗ്യത ഉള്ളവരിൽ നിന്നും കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

‘കുട്ടികൾക്കായുള്ള ജില്ല വെബ്പോർട്ടൽ’ പദ്ധതിയുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് യോഗ്യത ഉള്ളവരിൽ നിന്നും കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
‘കുട്ടികൾക്കായുള്ള ജില്ല വെബ്പോർട്ടൽ’ പദ്ധതിയുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് യോഗ്യത ഉള്ളവരിൽ നിന്നും കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു 01/02/2022 കാണുക (168 KB)