അടക്കുക

ചുരുക്കപ്പട്ടിക – റവന്യൂ വകുപ്പിലേക്ക് ക്ലാർക്ക് (താത്കാലികം) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി 9/4/2022-ന് നടത്തിയ എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

ചുരുക്കപ്പട്ടിക – റവന്യൂ വകുപ്പിലേക്ക് ക്ലാർക്ക് (താത്കാലികം) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി 9/4/2022-ന് നടത്തിയ എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ചുരുക്കപ്പട്ടിക – റവന്യൂ വകുപ്പിലേക്ക് ക്ലാർക്ക് (താത്കാലികം) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി 9/4/2022-ന് നടത്തിയ എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 10/04/2022 കാണുക (4 MB)