അടക്കുക

ചെട്ടിക്കാട് കുഞ്ഞിത്തിയ്ക്കായി സമീപത്തെ റോഡ്, കൊട്ടവള്ളിക്കാട് വാവക്കാട് ബ്രിഡ്ജുകൾ – ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച വിദഗ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചു

ചെട്ടിക്കാട് കുഞ്ഞിത്തിയ്ക്കായി സമീപത്തെ റോഡ്, കൊട്ടവള്ളിക്കാട് വാവക്കാട് ബ്രിഡ്ജുകൾ – ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച വിദഗ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചു
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ചെട്ടിക്കാട് കുഞ്ഞിത്തിയ്ക്കായി സമീപത്തെ റോഡ്, കൊട്ടവള്ളിക്കാട് വാവക്കാട് ബ്രിഡ്ജുകൾ – ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച വിദഗ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചു 03/11/2018 കാണുക (264 KB)