അടക്കുക

മട്ടാഞ്ചേരി കറുത്ത ജൂതപ്പള്ളി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് – Black Jewish Synagogue – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചുത്തരവായത്

മട്ടാഞ്ചേരി കറുത്ത ജൂതപ്പള്ളി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് – Black Jewish Synagogue – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചുത്തരവായത്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മട്ടാഞ്ചേരി കറുത്ത ജൂതപ്പള്ളി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് – Black Jewish Synagogue – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചുത്തരവായത് 14/10/2019 കാണുക (247 KB)