അടക്കുക

വടക്കേക്കോട്ട സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക അറിയിപ്പ്

വടക്കേക്കോട്ട സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക അറിയിപ്പ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
വടക്കേക്കോട്ട സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക അറിയിപ്പ് 27/01/2020 കാണുക (178 KB)