അടക്കുക

വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതിക്കായി സംയോജിത ജലഗതാഗത സംവിധാനത്തിനായി 7 ബോട്ട് ജെട്ടികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ.

വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതിക്കായി സംയോജിത ജലഗതാഗത സംവിധാനത്തിനായി 7 ബോട്ട് ജെട്ടികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ.
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതിക്കായി സംയോജിത ജലഗതാഗത സംവിധാനത്തിനായി 7 ബോട്ട് ജെട്ടികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ. 23/10/2020 കാണുക (157 KB)