അടക്കുക

C2-3783/20/DCEKM – ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി അയ്യമ്പുഴ – കൊച്ചി ബെംഗളൂരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

C2-3783/20/DCEKM – ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി അയ്യമ്പുഴ – കൊച്ചി ബെംഗളൂരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C2-3783/20/DCEKM – ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി അയ്യമ്പുഴ – കൊച്ചി ബെംഗളൂരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 25/08/2021 കാണുക (2 MB)