അടക്കുക

C2-3783/20/DCEKM – ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി അയ്യമ്പുഴ – കൊച്ചി ബെംഗളൂരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ – അംഗീകരിച്ച ആർ.ആർ. പാക്കേജ്

C2-3783/20/DCEKM – ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി അയ്യമ്പുഴ – കൊച്ചി ബെംഗളൂരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ – അംഗീകരിച്ച ആർ.ആർ. പാക്കേജ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C2-3783/20/DCEKM – ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി അയ്യമ്പുഴ – കൊച്ചി ബെംഗളൂരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ – അംഗീകരിച്ച ആർ.ആർ. പാക്കേജ് 09/03/2022 കാണുക (74 KB)