അടക്കുക

C5-5746/19/DCEKM – പെരുമ്പാവൂർ ബൈപാസ്സ്‌ നിർമ്മാണം ഫേസ് I – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം കരട് റിപ്പോർട്ട്

C5-5746/19/DCEKM – പെരുമ്പാവൂർ ബൈപാസ്സ്‌ നിർമ്മാണം ഫേസ് I – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം കരട് റിപ്പോർട്ട്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C5-5746/19/DCEKM – പെരുമ്പാവൂർ ബൈപാസ്സ്‌ നിർമ്മാണം ഫേസ് I – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം കരട് റിപ്പോർട്ട് 14/01/2020 കാണുക (9 MB)