അടക്കുക

C6 -12769/18 – സീപോർട് – എയർപോർട്ട് റോഡ് ഫേസ് II – A പാക്കേജ് 2 &3 – NAD മുതൽ അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ വരെ , അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ മുതൽ മഹിളാലയം വരെ – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമുചിത ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചത്

C6 -12769/18 – സീപോർട് – എയർപോർട്ട് റോഡ് ഫേസ് II – A പാക്കേജ് 2 &3 – NAD മുതൽ അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ വരെ , അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ മുതൽ മഹിളാലയം വരെ – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമുചിത ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചത്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
C6 -12769/18 – സീപോർട് – എയർപോർട്ട് റോഡ് ഫേസ് II – A പാക്കേജ് 2 &3 – NAD മുതൽ അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ വരെ , അസ്സീസ്സി ജംഗ്‌ഷൻ മുതൽ മഹിളാലയം വരെ – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമുചിത ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചത് 25/11/2021 കാണുക (174 KB)