അടക്കുക

നടമ വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ ജൂലൈ 26 രാവിലെ നടന്ന കണയന്നൂർ താലൂക്കിലെ പരിഹാരം ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടിയില്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കെ മുഹമ്മദ് വൈ സഫീറുള്ള പരാതി സ്വീകരിക്കുന്നു

തുടക്കം : 26/07/2018 അവസാനം : 28/07/2018

വേദി : നടമ വില്ലേജ്