അടക്കുക

ജില്ലാ കളക്ടർ മുഹമ്മദ് വൈ സഫീറുള്ള ജനകീയം 2018 ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ പ്രദർശന നഗരിയിൽ

തുടക്കം : 17/05/2018 അവസാനം : 17/05/2018

വേദി : മറൈൻ ഡ്രൈവ് ,കൊച്ചി