അടക്കുക

മത്സ്യഫെഡ് ജില്ലാ ഓഫീസിന്റെ പുതിയ മന്ദിരം തോപ്പുംപടിയില്‍ മന്ത്രി ജെ. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

തുടക്കം : 30/06/2018 അവസാനം : 30/06/2018

വേദി : തോപ്പുംപടി