അടക്കുക

ആശുപത്രികൾ

അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് റിസേർച്ച് സെന്റർ

അമൃത ലെയ്ൻ, എളമക്കര പി.ഒ. പോണേക്കര , കൊച്ചി -682026, കേരളം

ഫോണ്‍ : 04842802000
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ

ഗാന്ധി നഗർ, കൊച്ചി

ഫോണ്‍ : 04842314110
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

എംഎജെ ആശുപത്രി

ഇടപ്പള്ളി, കൊച്ചി, കേരളം.

ഫോണ്‍ : 04842346994
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെന്റർ

പാലാരിവട്ടം, എൻ എച്ച് 47. കൊച്ചി – 682 025

ഫോണ്‍ : 04842807101
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

കുനാൽസ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

40/1014, ടി.ഡി.റോഡ്, കൊച്ചി -11, കേരളം

ഫോണ്‍ : 04842368451
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

കുസുമഗിരി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സെന്റർ

കാക്കനാട്, കൊച്ചി -30 കേരളം

ഫോണ്‍ : 04842422215
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

കൃഷ്ണ നഴ്സിങ് ഹോം

ചിറ്റൂർ റോഡ്, കൊച്ചി -11

ഫോണ്‍ : 04842368230
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

കെ പി എം ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ

ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ്, കൊച്ചി -11, കേരളം.

ഫോണ്‍ : 04842478052
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

കൊച്ചി പോർട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ

വില്ലിങ്ടൺ ഐലന്റ്, കൊച്ചി, കേരളം

ഫോണ്‍ : 04842666403
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

കൊച്ചിൻ ഹോസ്പിറ്റൽ

എം.ജി.റോഡ്, എറണാകുളം, കൊച്ചി – 682 016, കേരളം

ഫോണ്‍ : 04842378980
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി