അടക്കുക

ആശുപത്രികൾ

ഗൈനോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ

ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് റോഡ് ജങ്ഷൻ, അത്താണി , എറണാകുളം: 683 585

ഫോണ്‍ : 04842475031
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

ഗൗതം ഹോസ്പിറ്റൽ

പനയപ്പള്ളി, കൊച്ചി – 5, കേരളം.

ഫോണ്‍ : 04842210510
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

ഡോ.ഇ.ടി.കുര്യാക്കോസ് ഐ. ഹോസ്പിറ്റൽ

വീക്ഷണം റോഡ്, കൊച്ചി, കേരളം

ഫോണ്‍ : 04842376442
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

തച്ചങ്കരി മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ്

തച്ചങ്കരി ഹൌസ്, ഇടപ്പള്ളി, കൊച്ചി, കേരളം

ഫോണ്‍ : 04842802000
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

പി എൻ വി എം ആശുപത്രി

ബാനർജി റോഡ്, കൊച്ചി – 18, കേരളം

ഫോണ്‍ : 04842390097
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

പിവിഎസ് മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ്

കലൂർ, കൊച്ചി -17, കേരളം

ഫോണ്‍ : 04842345451
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

മൂവാറ്റുപുഴ മെഡിക്കൽ സെന്റർ

എം.സി. റോഡ്, വെല്ലൂർകുന്നം, മാർക്കറ്റ് പി.ഒ., മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം, കേരളം

ഫോണ്‍ : 04852812215
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

മെഡിക്കയർ ആശുപത്രി

എം ജി റോഡ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഷേനേയ്സ്, കൊച്ചി -35, കേരളം.

ഫോണ്‍ : 04842382226
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ

എം ജി റോഡ്, കൊച്ചി – 682 016, കേരളം

ഫോണ്‍ : 04842358001
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

രഞ്ജിനി ഐ കെയർ

പവർ ഹൗസ്, തൃപ്പൂണിത്തറ റോഡിൽ, വൈറ്റില, കൊച്ചി

ഫോണ്‍ : 04842301922
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി