അടക്കുക

കോളേജുകൾ

ഗവണ്മെന്റ് ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ് ,വൈപ്പിൻ

എളംകുന്നപുഴ, വൈപ്പിൻ, കേരളം 682503

ഫോണ്‍ : 04842495000
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ഗവണ്മെന്റ് ലോ കോളേജ് ,എറണാകുളം

പാർക്ക് അവന്യൂ , എറണാകുളം , കേരളം 682011

ഫോണ്‍ : 04842352020
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ഗവൺമെന്റ്. ആർട്സ് ഓഫ് കോളേജ്

തൃപ്പൂണിത്തുറ, എറണാകുളം, കേരളം 682301

ഫോണ്‍ : 04842776187
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ഗവൺമെന്റ്. സംസ്കൃത് കോളേജ്

സംസ്കൃത കോളേജ് റോഡ് , തൃപ്പുണിത്തുറ , എറണാകുളം , കേരളം 682301

ഫോണ്‍ : 04842777444
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ഗവൺമെൻറ് കോളേജ്

എസ്എച് 42, മണിമലക്കുന്ന് , കേരളം 686662

ഫോണ്‍ : 0485252280
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

നാഷണൽ കോളേജ്

ആസാദ് റോഡ് , കലൂർ, കൊച്ചി, കേരളം 682017

ഫോണ്‍ : 91484346341
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

നിർമല കോളേജ്

തൊടുപുഴ - മുവാറ്റുപുഴ റോഡ് , കിഴക്കേക്കര, മുവാറ്റുപുഴ, കേരളം 686661

ഫോണ്‍ : 0484832361
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ബി.പി.സി കോളേജ്

ബസേലിയോസ് മൗണ്ട്, പിറവം , കക്കയം പാലച്ചുവട് , കേരളം 686664

ഫോണ്‍ : 04852243474
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

ഭാരത് മാതാ കോളേജ്

സീപോർട് - എയർപോർട്ട് റോഡ്, തൃക്കാക്കര, ഇടപ്പള്ളി, കേരളം 682021

ഫോണ്‍ : 91484425121
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

മഹാരാജാസ് കോളേജ്

പാർക്ക് അവെന്യൂ , മറൈൻ ഡ്രൈവ് , എറണാകുളം , കേരളം 682011

ഫോണ്‍ : 91484352838
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്