അടക്കുക

ബാങ്കുകള്‍

അലഹബാദ് ബാങ്ക്

ആർ മാധവൻ നായർ റോഡ്, രവിപുരം, കൊച്ചി, കേരളം 682015

ഫോണ്‍ : 04842351267
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്ക്

എച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക്

എം.കെ.എസ് ടവേഴ്സ്, സഹധരൻ അയ്യപ്പൻ റോഡ്, എറണാകുളം – 682020

ഫോണ്‍ : 18602676161
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്ക്

എറണാകുളം ജില്ലാ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്

രണ്ടാമത്തെ നില, അക്ഷര മന്ദിരം ബിൽഡിംഗ്, മറൈൻ ഡ്രൈവ്, എറണാകുളം 682031

ഫോണ്‍ : 04842353482
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്ക്

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

എംജി സ്ക്വയർ, മഹാത്മ ഗാന്ധി റോഡ്, കൊച്ചി, കേരളം 682035

ഫോണ്‍ : 09020667777
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്ക്

കാനറ ബാങ്ക്

അയ്യപ്പങ്കാവ് ഡബ്ലിയു. റോഡ്, അയ്യപ്പൻകാവ്, എറണാകുളം, കേരളം 682018

ഫോണ്‍ : 18004250018
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്ക്

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ റീജിയണൽ ഓഫീസ്

ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ്, മറൈൻ ഡ്രൈവ്,എറണാകുളം ,കേരളം 682011

ഫോണ്‍ : 1800223344
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്ക്

യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

ഹൈക്കോടതി റോഡ്, മറൈൻ ഡ്രൈവ്, എറണാകുളം, കേരളം 682031

ഫോണ്‍ : 04842395392
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://cdn.s3waas.gov.in/s3621bf66ddb7c962aa0d22ac97d69b793/uploads/2018/07/2018072381.pdf
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്ക്

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക്, റീജിയണൽ ഓഫീസ്

ഒന്നാം നില, പയനീർ ടവേഴ്സ്, മറൈൻ ഡ്രൈവ്, എറണാകുളം, കേരളം 682031

ഫോണ്‍ : 04842369090
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്ക്