അടക്കുക

ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ

ഗാന്ധി നഗർ, കൊച്ചി


ഫോണ്‍ : 04842314110
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി