അടക്കുക

എ .വി .എച് .എസ് .എസ്

ഒക്കൽ പി .ഓ ., 683550

ഇ-മെയില്‍ : anitavidyalaya[at]yahoo[dot]in
ഫോണ്‍ : 04842462795
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ