അടക്കുക

കുനാൽസ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

40/1014, ടി.ഡി.റോഡ്, കൊച്ചി -11, കേരളം


ഫോണ്‍ : 04842368451
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി