അടക്കുക

കെ പി എം ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ

ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ്, കൊച്ചി -11, കേരളം.


ഫോണ്‍ : 04842478052
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി