അടക്കുക

ഗവ. എച്എസ്എസ് പനമ്പിള്ളി നഗർ

പനമ്പിള്ളി നഗർ പി.ഓ.,എറണാകുളം 682036

ഇ-മെയില്‍ : ghspanampilly[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04842318816
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ