അടക്കുക

ജിഎച്എസ്എസ് അകനാട്

മുടക്കുഴ പി.ഓ., 683546

ഇ-മെയില്‍ : akanad27019[at]yahoo[dot]in
ഫോണ്‍ : 4842645013
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ