അടക്കുക

ജിഎച്എസ്എസ് പൂതൃക്ക

Poothrikka P.O., 682308

ഇ-മെയില്‍ : hmghsspoothrikka[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 4842763240
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ