അടക്കുക

മാർ എലിയാസ് എച്.എസ്.എസ്

കോട്ടപ്പടി പി.ഓ., 686692

ഇ-മെയില്‍ : kottappadyschool27044[at]yahoo[dot]in
ഫോണ്‍ : 04852843312
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ