അടക്കുക

മെഡിക്കയർ ആശുപത്രി

എം ജി റോഡ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഷേനേയ്സ്, കൊച്ചി -35, കേരളം.


ഫോണ്‍ : 04842382226
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി