അടക്കുക

ലക്ഷ്മി നഴ്സിംഗ് ഹോം

പനയപ്പള്ളി, കൊച്ചി -5, കേരളം.


ഫോണ്‍ : 04842226758
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി