അടക്കുക

ലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റൽ

ദിവാൻസ് റോഡ്, കൊച്ചി – 16, കേരളം.


ഫോണ്‍ : 04842382114
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി