അടക്കുക

ലേക്ഷോർ ഹോസ്പിറ്റൽ

എൻഎച്ച് 47 ബൈപാസ്, മരട് , നെട്ടൂർ പി.ഒ, കൊച്ചി – 682 304


ഫോണ്‍ : 04842701032
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി