അടക്കുക

സാമൂഹിക സുരക്ഷ

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കും, അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുമായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക:

സന്ദർശിക്കുക: http://lsgkerala.gov.in/en/welfarepension

പഞ്ചായത്ത്‌ ഉപഡയറക്ടരുടെ കാര്യാലയം,എറണാകുളം

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഒന്നാം നില കാക്കനാട് ,എറണാകുളം -682030
സ്ഥലം : കളക്ടറേറ്റ്, കാക്കനാട്, എറണാകുളം | നഗരം : എറണാകുളം | പിന്‍ കോഡ് : 682030
ഫോണ്‍ : 04842422232